One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond"

“ห้องนั่งเล่นของชุมชน” น่าจะเป็นคำนิยามที่สื่อสารได้เห็นภาพที่สุดเมื่อกล่าวถึงคำว่า “พื้นที่สาธารณะ” หรือ “public realm” ซึ่งมีความหมายนับรวมทั้งพื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่ส่วนตัวที่ต่างก็มีบทบาททางกายภาพและสังคมอยู่บนพื้นที่เดียวกัน

 

โครงการประกวดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะสำหรับคนเมือง One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond” เปิดพื้นที่พร้อมเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนิสิต นักศึกษา ว่าที่นักออกแบบรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ทดลองและนำเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่นั่งสาธารณะผ่านการตีความภายใต้โจทย์บริบทการนั่ง 4 รูปแบบ พร้อมโอกาสในการเรียนรู้เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ รับคำปรึกษา และพัฒนาผลงานร่วมกับนักออกแบบมืออาชีพอย่างใกล้ชิด จนผลงานออกแบบนั้นได้ถูกผลิต ติดตั้ง และใช้งานจริงภายในโครงการ One Bangkok

English

One Bangkok: Achieving Inclusive and Equitable Urban Living by Incorporating The Epitome of Bangkok

"เราจะสร้าง One Bangkok ให้เป็นอีกหนึ่งเมืองใหม่ภายในกรุงเทพมหานคร ที่คนเมืองจะตกหลุมรักและอยากเข้ามาใช้ชีวิต"

One Bangkok เกิดขึ้นพร้อมกับวิสัยทัศน์สำคัญคือการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดที่บ่งบอกความเป็นกรุงเทพฯ​ รวบรวมมานำเสนอไว้ในที่เดียว และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองด้วยการพัฒนาพื้นที่ทั้งภายในโครงการและพื้นที่ย่านโดยรอบให้ดีขึ้น นี่คือการสร้างอีกหนึ่งเมืองใหม่ขึ้นมาภายในกรุงเทพมหานคร ที่มาพร้อมกับหัวใจสำคัญอย่างการมีพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพและทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 3 ข้อ ได้แก่ แนวคิดเรื่องคนเป็นศูนย์กลาง (People Centricity) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Green Sustainability) และการใช้ชีวิตในเมืองอัจฉริยะ (Smart City Living)"

 

พร้อมสร้างพื้นที่บ่มเพาะและสนับสนุนว่าที่นักออกแบบรุ่นใหม่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมงานออกแบบและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย โครงการประกวดการออกแบบ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond” จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่จะเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่ ร่วมกันสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีอย่างแท้จริงให้กับผู้ที่เข้ามาใช้งาน

English
Back to top